ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

กำหนดการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

8 ก.ค. 2565, 02:05น.

             เนื่องด้วยแต่เดิม ระบบกลไกของการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา จะอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายวิชาการโดยศูนย์เรียนรู้ แต่เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ ในปลายปีการศึกษา 2564 ซึ่งที่ประชุมรองอธิการบดีประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีมติเห็นชอบให้ภารกิจด้านการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา อยู่ภายใต้ความร่วมมือของสามหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานมาตรฐานวิชาการ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

              ในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสามหน่วยงานที่ร่วมมือกันดำเนินงานด้านการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 มีดังนี้

1.            สำนักงานประกันคุณภาพ มีหน้าที่ออกแบบระบบ และรายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

2.            สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มีหน้าที่ในการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา

3.            สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่พัฒนา ดูแล และปรับปรุงระบบ

             

              ทั้งนี้ ทั้งสามหน่วยงานดังกล่าว และคณะวิชาจะมีกิจกรรมและช่วงเวลาที่ต้องดำเนินการเกี่ยวข้องกับการประเมินการสอนฯ เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงาน การประเมินการเรียนการสอนอาจารย์โดยนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ได้ที่ Link: https://qa.rsu.ac.th/download/folder/295

 

               บุคลากรทุกท่าน สามารถเข้าร่วมใน Line กลุ่ม “RSU ประเมินการสอน” เพื่อรับข่าวสาร และติดต่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาเกี่ยวกับเรื่องประเมินการสอนฯ ได้ที่ Link : https://line.me/ti/g/xhNoMU94n0 หรือ สแกน QR Code ได้จากภาพที่แนบนี้

 

 

ติดต่อ :

สำนักงานประกันคุณภาพ 02-791-5662

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ 02-791-5670

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2997-2200 ต่อ 5706