ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 3D Online System)  ระดับหลักสูตร”  ปีการศึกษา 2564 

26 ก.ย. 2565, 13:42น.

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 3D Online System)  ระดับหลักสูตร”  ปีการศึกษา 2564 

    เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดกิจกรรมอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 3D Online System)  ระดับหลักสูตร”  ปีการศึกษา 2564  โดยมีคุณพรรนิภา แดงเลิศ เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของระดับหลักสูตร มีความรู้ ความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA 3D Online System ตลอดจนสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานได้อย่างครบถ้วน และสามารถกรอกข้อมูลพื้นฐานและยืนยันผลรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA 3D Online System ได้อย่างถูกต้องและทันตามกรอบระยะเวลาที่ สป.อว.กำหนด ซึ่งมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ระดับหลักสูตรเข้าร่วมอบรม จำนวน 175 คน

เนื้อหาในการบรรยายประกอบด้วย 1) การจัดทำข้อมูลพื้นฐานต่างๆ 2) การเตรียมข้อมูลสำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 3) สาธิตการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 3D Online System) ระดับหลักสูตร

               ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าศึกษาผ่านวิดีโอบันทึกการจัดอบรมย้อนหลังได้ที่ Link: https://youtu.be/KcFxDRkD-30

และสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ดังนี้

  1. คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA Online RSU 2564
  2. แบบฟอร์มการขอเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

>> จัดกิจกรรมโดย สำนักงานประกันคุณภาพ ณ ห้อง 501 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร1) มหาวิทยาลัยรังสิต