ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

โครงการอบรม แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565

11 ก.ค. 2566, 07:47น.

              เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566 สำนักงานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการอบรม แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุน ได้เรียนรู้ มีความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน แนวทางปฏิบัติ และแนวทางการเขียนรายงานฯ ของปีการศึกษา 2565 ที่มีความแตกต่างจากปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งรายการหลักฐานที่สำคัญประกอบการรายงาน และตัวอย่างแนวทางการรายงาน โดยจัดอบรม ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ซึ่งมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน เข้าร่วมอบรม โดยมี ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และคุณวราภรณ์ เกิดน้อย เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย

              ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมวีดิโอบันทึกการจัดอบรม (ย้อนหลัง) ได้ที่ Link: https://youtu.be/cdkZNYE7SmM และสามารถ Download ไฟล์ประกอบการบรรยาย, ตัวอย่างแนวทางการรายงาน และไฟล์แผนต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำรายการหลักฐานได้ที่ Link: https://qa.rsu.ac.th/download/folder/345

และสามารถชมภาพบรรยากาศภายในงานได้ที่ Link: https://qa.rsu.ac.th/event/27