ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

ม.รังสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)

28 ก.ย. 2566, 15:13น.

                 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยรังสิตรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 4 ท่าน ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง อุษณีย์ คำประกอบ ประธานกรรมการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์ กรรมการ 3.รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม กรรมการ และ 4.รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช กรรมการและเลขานุการ ซึ่งรูปแบบการตรวจประเมินผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom Meeting โดยทำการสัมภาษณ์รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการดี และผู้อำนวยการตามพันธกิจ 5 ด้าน คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านคุณภาพงานวิจัย ด้านผลของการบริการวิชาการ และด้านผลของการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการได้แจ้งผลการประเมินด้วยวาจาเบื้องต้นถึงจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาต่อไป

สามารถชมภาพกิจกรรมได้ที่ Link : https://qa.rsu.ac.th/event/28