ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

โครงการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา (QA for fun) เวอร์ชั่นภาษาไทย (QA for fun version 4) และเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ (Knowledge and Skill Relevant to Education

20 ก.พ. 2567, 11:36น.

                    ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพ โดยคณะอนุกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการ “การถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา (QA for fun) เวอร์ชั่นภาษาไทย (QA for fun version 4) และเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ (Knowledge and Skill Relevant to Education)” เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ที่ให้ความสำคัญกับการที่นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และส่งเสริมให้นักศึกษานำกระบวนการ PDSA/PDCA ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการทำโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา และโครงการในรายวิชาต่างๆ ได้ และในปีการศึกษา 2566 นี้ได้เพิ่มเติมความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

                    ทั้งนี้ เพื่อให้ผลลัพธ์การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565-2569 KR 1.2.4 กิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์บรรลุตามตัวชี้วัดความสำเร็จและวัตถุประสงค์ทุกข้อ และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากล (Internationalization) ซึ่งในปีการศึกษา 2566 สำนักงานประกันคุณภาพยังคงจัดทำวีดิทัศน์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ และมุ่งเน้นทักษะด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน Wisdom Media ในการถ่ายทำคลิปวีดิโอโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งมี ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ (นักวิชาการ ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ) เป็นวิทยากรบรรยายเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำนักงานประกันคุณภาพ จึงขอให้วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านโปรดประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าชมคลิปวีดิโอฯ ซึ่งเผยแพร่ทางช่อง YouTube สำนักงานประกันคุณภาพผ่าน Link ดังต่อไปนี้

                    - วีดิทัศน์การถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา (QA for fun version 4) Link: https://qa.rsu.ac.th/download/folder/469

                    - Clip V.Eng: Knowledge and Skill Relevant to Education Quality Assurance for Student Project Link: https://qa.rsu.ac.th/download/folder/470

                    และสามารถดาวน์โหลด PowerPoint ประกอบการบรรยายได้ที่ Linkhttps://qa.rsu.ac.th/download/folder/468 พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา (QA for Fun) ประจำปีการศึกษา 2566 ในแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน Linkhttps://qa.rsu.ac.th/download/folder/467