ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ วีดิทัศน์ TAP-Net Talk for Instructor ข้อเสนอแนะแนวทางการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตรการบัญชี

22 มิ.ย. 2567, 07:19น.

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม TAP-Net Talk for Instructor "ข้อเสนอแนะแนวทางการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตรการบัญชี" วิทยากรโดย

  • รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง

กรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาการอุดมศึกษา สป.อว.

  • ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ สุทธชัย

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ดร.กนกวรรณ มีสุข

รักษาการแทนรองคณบดี สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

heart ผู้ดำเนินรายการโดย

ผศ. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

  • คณบดีคณะบัญชี และประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
  • คณะทำงานโครงการเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

           ทั้งนี้ ท่านสามารถดูวีดิทัศน์ได้ที่ Link : https://qa.rsu.ac.th/download/folder/509