ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2566

4 ก.ค. 2567, 08:05น.

                 ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดให้ในช่วงระหว่างวันที่ 22 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการตรวจประเมินฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานประกันคุณภาพจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน ดังนี้

        1. Download คู่มือฯ, Template รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ Template สำหรับหน่วยงานที่รายงานเฉพาะบทสรุปผู้บริหาร

        2. รายชื่อหน่วยงานสนับสนุน และวันที่รับการตรวจประเมิน ของปีการศึกษา 2566

        3. ปฏิทินการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2566

        4. ไฟล์ประกอบการอบรม "แนวทางการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2566"

        5. คู่มือและวีดิทัศน์การใช้งานระบบฐานเอกสารกลาง (DBS) เพื่อ Upload รายการหลักฐาน

        

        โดยไฟล์เอกสารข้อ 1-5 ข้างต้นนี้ ท่านสามารถ Download ได้ที่ Website สำนักงานประกันคุณภาพ Link: https://qa.rsu.ac.th/download/folder/510

        

        ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาแนวทางการเขียนรายงานฯ ผ่านบันทึกการจัดอบรมย้อนหลังได้ที่ YouTube สำนักงานประกันคุณภาพ Link: https://youtu.be/hJB-d7K_c-g และสำหรับรายชื่อกรรมการประเมิน ทางสำนักงานประกันคุณภาพโดยคณะอนุกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ จะดำเนินการสรรหาและประกาศให้ทุกท่านทราบในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2567 ต่อไป